Tvorba web stránky na mieru vs. použitie šablón

Onlima.sk
Onlima.sk CEO
Tvorba web stránky na mieru vs. použitie šablón

Výhody a nevýhody tvorby web stránky na mieru vs. použitie šablón

Tvorba webovej stránky na mieru a tvorba webovej stránky prostredníctvom použitia šablón, sú dva prístupy, ktoré sa od seba značne líšia. Webová stránka na mieru, znamená vytváranie webovej stránky od základov, pričom je značne prispôsobená požiadavkám a potrebám klienta. Naopak webová stránka s použitím šablón sa zakladá na už existujúcej šablóne a potrebám klienta sa prispôsobuje úpravami už vytvorenej šablóny.

VÝHODY TVORBY WEB STRÁNKY NA MIERU:

 

 • Vysoká kvalita: Medzi hlavné výhody web stránky vytvorenej na mieru, je jednoznačne miera kvality a optimalizovaný kód. Keďže tvorba web stránky na mieru je výsledkom práce profesionálneho tímu programátorov, okrem kvality web stránky, je zaručená aj rýchlosť načítania a výkonnosť z pohľadu dosahovania marketingových cieľov.
 • Flexibilita: Je predpoklad, že kód, ktorý je tvorený na mieru má vyššiu mieru flexibility, ako využitý plugin. To isté platí aj pri dizajne. Táto možnosť nám tým pádom ponúka vysokú škálu funkcionalít a prvkov, ktoré by v prípade šablón neboli k dispozícii, prípadne boli zložité na dopracovanie.
 • Unikátny dizajn: Pokiaľ sa web stránka tvorí na mieru a prispôsobuje sa požiadavkám zákazníka, vždy bude považovaná za unikátnu. Predpokladá sa, že dizajnér pri tvorbe využíva okrem svojho know-how aj svoju predstavivosť a kreativitu.
 • Vlastné požiadavky: Zákazník má možnosť určiť si svoje požiadavky a želania, pričom pri tvorbe web stránok na mieru je schopný sa tak vyhnúť prvkom, ktoré pre jeho požiadavky nie sú potrebné, čo sa častokrát stáva pri tvorbe web stránok použitím šablón. Takáto tvorba nie je limitujúca a výsledný kód ako aj funkcionalita je oveľa spoľahlivejšia, keďže bola vopred definovaná a vyvinutá za cieľom splniť zákazníkove požiadovky a želania.
 • Kontrola a vlastníctvo: Zákazník má plnú kontrolu nad stránkou, čo mu umožňuje jednoduchú aktualizáciu a spravovanie stránky podľa svojich potrieb. Vzhľad je unikátny a identická kópia vzhľadu je v rozpore s vlastníckymi právami.
   

NEVÝHODY TVORBY WEB STRÁNKY NA MIERU:
 

 • Časové rozhranie: Vytváranie web stránky na mieru zaberie jednoznačne viac času, ako keby sa web stránka dala vytvárala prostredníctvom využitia šablón. Je to z dôvodu potreby zohľadnenia špeciálnych požiadaviek zákazníkov a viaceré prvky je tím nútený vyvíjať od úplného základu.
 • Cena: Pri tvorbe web stránok na mieru je cena finálneho projektu rádovo vyššia. Pri vývoji má spoločnosť vyššie náklady na kvalifikovaných ľudí, ktorí okrem programovania musia často správne navrhnúť postup riešenia danej funkcionality, alebo analyzovať možnosti riešenia požiadaviek klienta.
 • Profesionálny tím: To nás privádza k ďalšieu dôležitému bodu, a to je profesionalita. Profesionálny programátor a dizajnér sú dva veľmi dôležité, ale aj finančne náročné prvky. Práve vďaka nim je možné zrealizovať víziu a požiadavky zákazníka do podoby kvalitnej web stránky s vysokou výpovednou hodnotou. Profesionálny tím by mal byť vedený projektovým menežérom, čím sa nám opäť zvýšil počet ľudí pracujúci na projekte.
 • Neistota výsledku: Pri nejasnej predstave zákazníka o tom, akoby mala web stránka vyzerať vo finále, sa môže stať, že sa celkový rozpočet projektu môže navýšiť o vyžiadané úpravy a zmeny funkcií, či dizajne. Preto je nevyhnutné, aby sa web stránka pred začiatkom kvalitne našpecifikovala a prípadné zmeny v dizajne boli riešené ešte v procese schvaľovania dizajnu, nie až počas programovania.  
 • Oneskorenia vo vývoji: Čakacia doba na schválenie úpravy dizajnu, dodatočné otázky alebo vyžiadanie si dodatočných podkladov, môže viesť k predĺženiu času na tvorbu web stránky, čo znamená oneskorené uvedenie web stránky do prevádzky, respektíve jej samotné spustenie.
   

VÝHODY POUŽITIA ŠABLÓN:
 

 • Rýchlosť implementácie: Prvou z výhod šablón je, že pri tvorbe web stránok prostredníctvom šablóny a open-source CMS ako je napríklad Wordpress, nie je potrebné stráviť toľko času ako pri tvorbe na mieru. Celková tvorba web stránky prebieha týmto spôsobom rýchlejšie. Nie je potrebné navrhovať dizajn - vyberie sa platená alebo neplatená šablóna a jej vzhľad sa upravuje už len minimálne. Pri implementácií rôznych funkcionalít sa využívajú už vytvorené moduly, ktoré netreba programovať, stačí ich len nastaviť.
 • Nízke náklady: Všetko vyššie spomenuté nám signalizuje potrebu nižších nákladov, investovaných do web stránky a jej tvorby. Dôvodom hlavne je, že kód aj dizajn nie je potrebné vytvárať, tým pádom nie je potrebné mať k dispozícii programátorov a ani web dizajnérov. Stačí Vám znalosť prostredia alebo CMS, v ktorom sa web stránka vytvára.
 • Otestovaný dizajn: Častokrát sú dizajny vytvorené v rámci šablón testované na niekoľkých platformách, to znamená istota fungovania stránky pre zákazníka. Je to spôsobené práve tým, že šablóny sú zakladané na osvedčených dizajnových princípoch. Navyše, téma, ktorú ste sa rozhodli použiť, je určite využívaná na ďalších desiatkách až tisícoch web stránkach.
 • Jednoduchosť použitia: Vytvorenie je často krát jednoduché. Pri tvorbe nie je potrebná znalosť programovania (aj keď je to vždy výhodou) ani znalosť grafického programu.
   

NEVÝHODY POUŽITIA ŠABLÓN:
 

 • Ťažko prispôsobiteľné: Pri používaní šablón sú jednoznačne nevýhodou obmedzené možnosti prispôsobenia a úpravy, čo môže značne obmedziť zákazníka, ktorý by chcel pripôsobiť do určitej miery vzhľad, či funkcie samotnej web stránky.
 • Neunikátnosť dizajnu: Podobnosť s inými existujúcimi stránkami, pričom dochádza k zníženiu rozpoznateľnosti značky. Samotná stránka stráca na zaujímavosti a jedinečnosti.
 • Kvalita a výkon: Tieto dva faktory závisia od toho, aké boli použité technológie a nástroje a kto ich vytvoril. Pri niektorých šablónach sa stretávame s problémom rýchlosti načítavania. To samozrejme to vedie k zníženej užívateľskej skúsenosti. Pri použítí CMS Wordpress, je dôležité sledovať aktualizácie. Buďte pripravený na to, že niektoré aktualizácie Vám dočasne viac ublížia ako pomôžu, keďže nastala zmena v kóde, ktorá nemusí byť v súlade s Vašimi predstavami.
 • Špecifické požiadavky: V prípade špecifických požiadaviek zákazníka je potrebné kód daného modulu alebo šablóny dopĺňať. Programátor si tak musí naštudovať dokumentáciu tému alebo pluginu a pochopiť princíp fungovania daného kódu. Často sa pri týchto požiadavkách vyskytnú neočakávané chyby, ktoré je následne doriešiť. Preto pridávanie špecifických požiadaviek do šablónového webu býva oveľa časovo náročnejšie.
 • Riziko nesprávneho výberu: Pri voľbe nesprávnej šablóny, sa zákazník môže dostať k výsledku, ktorý preňho nie je dostatočne uspokojivým a tým pádom potreby zákazníka nie sú naplnené.